×

د اوښکو مارغان ـ د لنډو کیسو ټولګه


د مور زیتون بانو په نوم چيپښتو لنډه کیسه یي ډیره غني کړی ده. د ګران استاد زرین انځور په نامه چی لنډی کیسي یي د زړه په وینو لیکلی دی. د لوی افسانه لیکونکي استاد طایر اپریدی په نوم چی پښتو لنډه کیسه یي په پښتو پاللي؛ نازولي او قدرولي ده. او د لر او بر د هاغه ټولو پښتنو افسانه لیکونکیو، لوستونکیو په نوم چي په مینه مینه یي لیکی او په مینه یي لولیږ (سیده حسینه ګل)

لیکونکی

سیده حسینه ګل

جواز/ د چاپ حق لرونکی

عامه لمن / CC 0

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.