×

د نظارت او ارزونې د ترېننګ لارښود


دا  لارښوونه  د ژغورنې نړیواله کمېټه (IRC ) د افغانستان لپاره د ښوونې او روزنې پروګرام له خوا د  د تریننګ د ګډونوالو لپاره تهیه شوی دی.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.